top of page

Més professió
Més prestigi
Més Col·legi

VISIÓ
VISIÓ
Els arquitectes i les arquitectes reconeixem els reptes als que hem de fer front al segle XXI, reptes recollits en l’Agenda 2030 i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, les normatives europees sobre la descarbonització de les ciutats i dels territoris, així com els de la Nova Bauhaus Europea que es planteja construir de manera conjunta una societat més saludable, digital, bella i sostenible.  

 

Ens implicarem i ens comprometrem en donar respostes efectives a aquests reptes transformadors de la societat amb criteri, visió i definint uns objectius clars: una habitabilitat digne per tothom i un entorn urbà saludable. 
MISSIÓ
Som un equip dinàmic i il·lusionat, volem fer un Col·legi compromès amb el canvi, més eficient, innovador i inclusiu, amb una mirada amplia, internacional i obert al món per tal d’assolir les fites que els i les arquitectes podem oferir a la societat. 
MISIÓ
PROJECTE
Partim de la base que els i les arquitectes conformem el Col·legi: el COAC som tots i totes. El Col·legi és l’espai de trobada i des d’on defensem els nostres interessos com a col·lectiu professional. I des del Col·legi volem promoure la bona arquitectura i prestigiar la nostra professió: aquests són els nostres principals objectius. 
PROJECTE
Repte 1

Més professió  

Treballarem per millorar el dia a dia dels i les arquitectes. L'exercici de la professió, en tota la seva diversitat, és complex i necessitem que el nostre Col·legi ens faciliti els tràmits i ens recolzi, amb acompanyament i formació.
 
Per això volem: 

1.

Millorar els serveis 

 • Crearem un servei d’atenció personalitzada, amb la figura del visador de capçalera, per ajudar en els tràmits de visat 

 • Potenciarem l'Oficina Tècnica de Rehabilitació per gestionar i vehicular els fons Next Generation.

 • Ens personarem davant de les administracions per resoldre el greu problema de la concessió de llicències. S'establiran llaços amb els diferents agents implicats i treballarem per ser part de la solució.

 • Reforçarem el servei de la Borsa de Treball, intensificant les relacions amb despatxos i empreses. Crearem un tauler d’anuncis telemàtic per facilitar oportunitats laborals.  

 • Impulsarem espais de networking a les diferents seus perquè es converteixin en punt de trobada, espai de connexió i de transferència, on els arquitectes puguin anar a treballar.  

 • Invertirem en TIC i en equipament informàtic per millorar i agilitzar els processos digitals.

 • Simplificarem els processos de gestió del col·legiat i la col·legiada, i treballarem per oferir uns serveis eficients i de fàcil accés.

 • Facilitarem espais de treball per als joves amb un servei d’assessorament i acompanyament, incorporant als sèniors en aquest procés. 

 • Redimensionarem l’actual oficina de concursos per tal de difondre i controlar tots els processos. 

 • Buscarem sistemes de finançament externs, públics o privats, per no haver de pujar les quotes. 

Cal simplificar i facilitar els processos de gestió del col·legiat, i donar serveis eficients i de fàcil accés.  

fotos bones_Mesa de trabajo 1.png
fotos bones-02.png

2.

Millorar la comunicació 

Volem que el Col·legi sigui un punt de trobada, de connexió, de transferència de coneixement, d’impuls, d’innovació, de cooperació i de participació.  

 • Reforçarem l’atenció a l’arquitecte/a i millorarem la comunicació entre els col·legiat/da i l’entitat. Volem seguir renovant i simplificant la institució, per donar millors serveis als col·legiats i col·legiades. 

 • Treballarem per una associació oberta, accessible i transparent on tots els i les  arquitectes ens hi sentim representats i acollits, promovent al COAC nous espais de relació i treball, una nova àgora que aculli actes i activitats d’interès per a les i els arquitectes i la societat.

 • Simplificarem i farem més entenedora i accessible la nostra web,  facilitant l’accés a serveis web, la gestió en línia i traduint-la a altres llengües.

 • Donarem suport al petit i mitjà despatx, reforçant l’àrea d’Assessoria Jurídica i l’Oficina de Control Tècnic per poder donar un suport més personalitzat.  

 • Millorarem la comunicació amb els Caps de Representants a l’Assemblea, les Agrupacions i els Grups de treball, per a que sigui constant i fluida. 

 • Crearem i enfortirem les xarxes col·laboratives, generant espais de networking tant a escala nacional com internacional. 

 • Enfortirem els vincles i la cooperació amb ASEMAS i HNA.

+FOTOS NOVES-03_edited.png

3.

Millorar els procediments de concursos 

Cal re-configurar el sistema de concursos públics per tal d’assolir la simplificació i la  igualtat d’oportunitats, sobretot pels despatxos joves i petits/mitjans i instaurar criteris i jurats de concursos equilibrats i equànimes.

 • Constituirem la Taula de Concursos formada per arquitectes de la institució per tal de revisar els plecs i unificar els requeriments dels processos de licitació de totes les administracions, instaurar criteris de valoració, impedir la valoració de les baixes econòmiques, limitar l’exigència de la solvència econòmica dels concursants i permetre l’accés d’equips d’arquitectes joves sense currículum, entre d’altres.  

 • Ens personarem per defensar els nostres interessos davant de les administracions i exigirem qualitat i transparència dels processos de licitació.

 • Promourem l’organització d’exposicions i conferències periòdiques per mostrar i poder debatre els resultats dels concursos més rellevants.  

+FOTOS NOVES-16.png

4.

Incentivar la formació, la innovació i el reciclatge professional

Afavorirem una educació i formació de qualitat i actualitzada, donant suport en l’itinerari formatiu i professional per tal de fomentar l’ocupació.  

 • Reforçarem les relacions amb les escoles d’arquitectura per aprofundir i millorar la transició entre la etapa d’aprenentatge i la vida professional. 

 • Acreditarem l’Escola Sert pel Departament Educació per convalidar formació, ampliarem la oferta formativa i buscarem aliances amb altres centres formatius nacionals i internacionals.  

 • Crearem espais d’innovació, de digitalització, BIM, Big Data, de formació i transferència de coneixement.  

 • Reforçarem el vincle dels i les arquitectes amb la indústria per potenciar la innovació i la creativitat en els dissenys, processos i estratègies.

5.

Inclusió de gènere i al servei dels més joves

El Col·legi ha de ser un espai inclusiu, que tingui en compte la diversitat de gènere i les diferents etapes vitals i professionals. Els nous col·legiats i col·legiades són el futur de la nostra professió i de la nostra organització, per tant cal tenir cura i donar suport a les noves generacions, així com escoltar l’expertesa dels més veterans. 

 • Generarem i facilitarem oportunitats laborals específiques adaptades per a cada etapa professional. 

 • Acompanyarem a l‘arquitecte novell mitjançant la creació d’una Oficina jove, on publicarem els millors treballs final de màster, farem jornades específiques per a l’inici de l’exercici professional i reduirem les quotes col·legials dels primers anys. 

 • Proposem crear un programa de col·laboració transgeneracional entre arquitectes/despatxos per tal de transmetre coneixement en les dues direccions, generar complicitats i trobar oportunitats de col·laboració mútua.

 • Treballarem per a incorporar nous col·legiats i col·legiades 

+FOTOS NOVES-05.png
REPTE 1
Repte 2

Més prestigi

Treballarem per millorar la percepció social de l'arquitecte. Els i les arquitectes influïm i projectem el futur des de l'espai públic, els edificis, els llibres, les imatges, les idees, etc. Els i les arquitectes participem en l'hàbitat del futur de tots i totes. L'arquitectura i l'urbanisme són cultura. Potenciarem i consolidarem el Centre Obert d'Arquitectura, com a centre de debat de l'arquitectura i la ciutat. És important que la ciutadania i els polítics valorin la nostra disciplina així com els professionals que la fan possible.

Per això proposem: 

1.

Mostrar a la ciutadania el compromís dels i les arquitectes amb la societat 

Volem assolir un model de fer arquitectura més sostenible, inclusiu, feminista, global, innovador, eficient, col·laboratiu, i que doni resposta efectiva als reptes actuals i futurs de la societat. 

 • Organitzarem activitats culturals i divulgatives d'interès pel sector i per la societat en general.

 • Considerem la Cooperativa Jordi Capell i el bar, com a pilars bàsics del Centre Obert d'Arquitectura i treballarem pel seu bon encaix.

 • Convertirem el Centre Obert d'Arquitectura en un altaveu de la societat civil i un referent de pensament i debat internacional.

FOTOS PLACA-06.png
+FOTOS NOVES-07-07_edited.png

2.

Fer recerca i divulgació
de l’arquitectura en totes les seves formes 

El patrimoni cultural del COAC és d'una gran importància i li volem donar més visibilitat i el volem potenciar.

 • Enfortirem el paper de la revista Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme per a que segueixi essent un referent.

 • Obrirem la Biblioteca tots els dies laborables en horari extens i seguirem ampliant les referències bibliogràfiques per a que sigui una bona eina d'informació i documentació.

 • Promourem i recolzarem l'activitat de l'Arxiu Històric perquè segueixi essent un referent al nostre país i a Europa.

3.

Col·laborar amb institucions, escoles
i professionals

Establirem col·laboracions amb institucions educatives i centres culturals per portar a terme projectes i activitats comuns. 

 • Potenciarem des de l'Escola Sert, nous vincles entre l'acadèmia, l'empresa i l'exercici professional.

 • Compartirem amb les Escoles d’Arquitectura les accions per aprofundir i millorar la transició entre la etapa d’aprenentatge i la vida professional. 

 • Organitzarem activitats divulgatives com ara conferències, exposicions i debats sobre recerca i innovació.

 • Ens personarem per incidir en les polítiques públiques i en l'elaboració de normatives locals, nacionals i internacionals per defensar la bona arquitectura i participar en els debats rellevants a Europa, des de critèris tècnics i opinions ben informades.

fotos bones-08.png
fotos bones-17.png

4.

Transmetre els valors de la nostra professió

Aproparem la figura de l’arquitecte/a a la societat, fent pedagogia de les seves qualitats i valor professional.  

 • El paper de les agrupacions és clau ja que són els think tanks especialitzats del COAC (urbanisme, patrimoni, sostenibilitat, peritatges, administració pública) que aporten coneixement i expertesa.

 • L’Arquiescola és un projecte important que seguirem potenciant, per a que les noies i nois en edat escolar, aprenguin els valors de l’arquitectura, de l’urbanisme i el paisatge, per fer pedagogia del que implica viure junts, en harmonia i amb salut. 

 • Buscarem tenir més impacte als mitjans de comunicació i a les xarxes socials com tenir més presència al territori, fora de Catalunya i a Europa.

 • Tornarem a fer que el COAC sigui una veu de referencia: prestigiosa, valorada i respectada. 

+FOTOS NOVES-18.png

5.

Liderar grans esdeveniments culturals per posar el focus en l’arquitectura i els i les arquitectes 

Els i les arquitectes tenim capacitat per liderar grans projectes transformadors. Cal que treballem per a què l’arquitectura i l’urbanisme tinguin un paper important dins de la societat.

 

 • La Nova Bauhaus Europea, el Congrés UIA 2026 i la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura, són oportunitats per dotar a l’arquitectura i la professió de prestigi a més de ser una oportunitat laboral de futur. Les bones relacions del nostre equip amb institucions, administracions nacionals i internacionals i amb líders d’opinió de la societat civil ens permetran abordar propostes de gran abast i accedir a Fons Europeus, com per exemple, els Horizon. 

Repte 2
Repte 3
Repte 3

Més Col·legi 

Volem millorar la nostra institució i la seva relació amb els col·legiats i col·legiades. El Col·legi som tots i totes, i volem que sigui el punt de trobada, de connexió, de transferència de coneixement, d’impuls, d’innovació, de participació i de cooperació entre arquitectes.

Per això proposem: 
fotos bones-11.png

1.

Fer del COAC l’espai de totes i tots 

Treballarem per una associació oberta, accessible i transparent on tots els i les arquitectes ens hi sentim ben acollits. 

 

 • Reforçarem els actes d'acollida i benvinguda de les noves col·legiades i col·legiats.

 • Les diferents seus del COAC són patrimoni de tots i seran accessibles per tothom, a tot arreu i sense excepció, incloent els arquitectes no col·legiats/col·legiades.

 • Seguirem potenciant el SOC-COAC -Servei d’Orientació Col·legial-, amb programes d’ajuda social i d’inclusió per a tots els col·legiats i col·legiades que ho necessitin.  

 • Estudiarem la manera i valorarem l’oportunitat d’incorporar els i les arquitectes paisatgistes a la nostra associació. 

fotos bones-12.png

2.

Convertir les seus del COAC en una àgora oberta als col·legiats i col·legiades i a la ciutadania.

Recuperarem espais per a diferents activitats d’interès per les i els arquitectes i la societat, que ens convidin a entrar i participar al COAC.

 • Promourem la creació de nous espais de relació i treball que incentivin el networking intergeneracional i les estratègies de mentoria, junior sènior, a totes les Demarcacions.

 • Crearem espais comunitaris i gratuïts, ben equipats, on els i les arquitectes puguin anar a treballar i a fer trobades professionals, a la seu central (la segona planta, la terrassa i la sala mirador) així com a les diferents seus territorials on no n'hi hagi.

3.

Potenciar el coneixement mutu entre el COAC i els col·legiats i col·legiades 

Aproparem el COAC als i les arquitectes, establint contactes periòdics entre les Juntes de Govern i Directiva i els col·legiats i les col·legiades. 

 • Potenciarem el desplegament territorial per abordar qüestions d’àmbit local, i les trobades amb grups temàtics oberts.  

 • Modificarem les estratègies de comunicació per fer arribar amb més claredat les informacions d’interès i millorarem la comunicació amb els Grups de Representants.  

 • Escoltarem i col·laborarem amb els treballadors i treballadores del Col·legi per posar en valor la seva expertesa. 

fotos bones_Mesa de trabajo 1 copia.png
fotos bones-14.png

4.

Facilitar l’accés i el coneixement del catàleg de serveis del COAC 

Hi ha col·legiats i col·legiades que no coneixen la totalitat dels serveis que el COAC proporciona, com per exemple, els convenis amb esponsoritzacions o els descomptes.

 • Optimitzarem l'accés a la informació, amb un Mapa COAC, on aparegui un llistat clar dels serveis que s’ofereixen i de les persones que els presten.

 • Simplificarem l’organigrama de la institució i facilitarem l’accés a serveis web i a la gestió en línia. 

+FOTOS NOVES-15.png

5.

Millorar la transparència de la Institució i perfil del contractant 

Facilitarem la cerca i l'accés a la informació pública del COAC en tots els àmbits.

 • Seguirem amb les auditories de transparència posant tots els mitjans per complir amb aquest compromís.

 • Activarem el perfil del contractant per a totes aquelles activitats que el Col·legi desenvolupa. 

 • Posarem tota la informació institucional, l’estructura organitzativa, la informació econòmica, els convenis i contractes subscrits i els ajuts i subvencions rebudes a l'abast de tots els col·legiats i col·legiades.

Som conscients del gran repte que tenim per endavant. 
 
Estem convençuts que treballant amb responsabilitat i compromís farem un COAC millor que revertirà en una bona arquitectura i més prestigi per l’arquitecte, i impulsarà la nostra institució cap al segle XXI. 
 
Tot l’equip ens hi implicarem per aconseguir aquests objectius amb dedicació, il·lusió i compromís. 

Més professió, més prestigi, més COAC

bottom of page